ECO 带透明浴池的加热恒温器

ECO 带透明浴池的加热恒温器

最小工作温度

20 °C

最大工作温度

100 °C

温度稳定性

0.01 ± K

ECO ET 15 G ECO ET 20 G ECO ET 12 G ECO ET 6 G ECO ET 15 S ECO ET 6 S ECO ET 20 S ECO ET 12 S
最低工作温度 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C
最高工作温度 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C
温度稳定性 0.01 ± K 0.01 ± K 0.01 ± K 0.01 ± K 0.01 ± K 0.01 ± K 0.01 ± K 0.01 ± K
最小/最大浴槽容积 13,5 / 15,0 L 15,0 / 20,0 L 9,5 / 12,0 L 5,0 / 6,0 L 13,5 / 15,0 L 5,0 / 6,0 L 15,0 / 20,0 L 9,5 / 12,0 L
浴槽深度 310 mm 160 mm 160 mm 160 mm 310 mm 160 mm 160 mm 160 mm
最大输送压力 50 Hz 0.55 bar 0.55 bar 0.55 bar 0.55 bar 0.55 bar 0.55 bar 0.55 bar 0.55 bar
最大输送流量(压力)50 Hz 22 L/min 22 L/min 22 L/min 22 L/min 22 L/min 22 L/min 22 L/min 22 L/min
集成的接口 迷你USB 迷你USB 迷你USB 迷你USB 迷你USB 迷你USB 迷你USB 迷你USB
下载数据页
下载宣传册
技术细节
比较产品

您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。

 
 
 
 
 
 

登陆

合作伙伴网络

信息对于成功的销售和服务流程越来越重要。借助 LAUDA 合作伙伴网络,我们为您提供一种工具,它可以帮助您快速找到为您的客户提供服务所需的数据。